Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

diëtist: Lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist of freelance diëtist.

cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts, praktijkadres.

 

Artikel 2. Algemeen

De diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Basis

In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door een arts. De diëtist brengt de verwijzend arts op de hoogte van de behandeling of de afronding ervan, middels een begin- en eindrapportage, mits de cliënt hier goedkeuring voor heeft gegeven. Zonder verwijzing zal de cliënt worden behandeld volgens de richtlijnen DTD (directe toegankelijkheid diëtetiek) en ook zodanig gefactureerd worden. Een rapportage naar een arts zal dan alleen op verzoek van cliënt plaatsvinden.

 

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de diëtist doorgeeft, is de diëtist gerechtigd om het tarief voor een niet nagekomen afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 

 

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

 

Artikel 6.  Betaling en declaraties

De diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties door middel van een factuur naar de zorgverzekeraars met wie een contract is aangegaan. Mocht een cliënt geen recht (meer) hebben op vergoeding van het consult door de zorgverzekeraar, dan zal de factuur naar de cliënt gestuurd worden. De cliënt is verplicht om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de diëtist aangegeven bankrekening. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 7. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Artikel 9. Klachtrecht

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: 

Klachtenloket Paramedici, 

www.klachtenloketparamedici.nl

info@klachtenloket.nl